Akustický posudok

| April 14, 2013

Pri riešení problematiky hlučnosti vo vnútri budov je nutné počas vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie rozlišovat dve základné zložky hluku, ktoré sa budú šírit od zdrojov hluku umiestnených vo vnútornom priestore obytných objektov: L1 – prenos zvuku priamo cez vnútorné deliace zvislé a vodorovné konštrukcie – zložku hluku je možné definovať stavebným stupňom vzduchovej nepriezvučnosti R´w L2 – prenos zvuku konštrukciou budovy (vibráciami) – zložka hluku je tvorená chvením zdrojov hluku a jeho prenosom dotykom priamo do konštrukcie vplyvom uchytenia (napríklad privarením) alebo tvrdým uložením. Táto zložka sa prenáša do chráneného priestoru iba pevnou fázou, t.j. konštrukciou budovy a inštaláciami a je následne vyžarovaná povrchom konštrukcných prvkov (typickým príkladom je kročajový hluk, syčanie potrubí, zatvárače dverí a pod). Výsledná hladina hluku v chránenom priestore vo vnútri budov bytovej časti je daná energetickým súčtom oboch zložiek: L = 10 log (100,1.L1 + 10100,1.L2) (dB) Minimalizovanie zložky L1 je možné dosiahnut použitím materiálov s vysokým stupňom RW na konštrukciu medzibytových priečok a stropných dosiek. Zvlášt je potrebné klásť dôraz na zvukovú izoláciu stropov nebytových prevádzkových priestorov, nad ktorými sa budú nachádzať obytné priestory. Znižovanie vplyvu zložky L2 je možné docieliť len aktívnym odpružením všetkých potenciálnych zdrojov hluku od skeletu budovy a voľbou vhodného dispozičného riešenia obytných priestorov (napr. priestory WC a kúpeľní nemajú spoločnú priečku sánenými obytnými miestnosťami susediacich obytných jednotiek a pod.). Znižovanie vplyvu zložky L2 súčasne kladie veľký dôraz a vysoké nároky na výkon stavebného dozoru, nakoľko jeden tvrdý kontakt zdroja hluku s konštrukciou budovy znehodnotí všetky realizované protihlukové opatrenia. Z hľadiska kategorizácie chránených priestorov podľa tab. č.1 sa v navrhovanom objekte budú nachádzať obytné priestory, priestory s rôznym stupňom nárokov na hluk v pracovnom prostredí (od ubytovacích priestorov až po technické zázemie). U vnútorných zdrojov hluku je potrebné vVyhl. MZ SR č.549/2007 Z.z. uvažovať s maximálnymi hladinami hluku (LAmax) a deliace konštrukcie je potrebné dimenzovat na túto skutočnosť.

akustika

Kroková nepriezvučnosť :

Kroková nepriezvučnosť medzi miestnosťami v budovách musí vyhovovať maximálnym vyžadovaným hodnotám, ktoré sú stanovené v STN 73 0532, podľa indexu normalizovanej hladiny krokového hluku L´n,w. Maximálne hodnoty indexu normalizovanej hladiny krokového hluku sa musia splniť v smere šírenia krokového hluku aj medzi miestnosťami, ktoré bezprostredne neoddeľuje hodnotená konštrukcia. Pre potreby projektovania sa zvukoizolačné vlastnosti navrhovaných deliacich konštrukcií posudzujú podľa výsledkov laboratórnych meraní, pričom normal. hladinu krokového zvuku L’n je možné získať odpočítaním korekcie k od laboratórnej hodnoty Ln, kde korekcia k je závislá od bočných ciest šírenia hluku. Na výslednú normal. hladinu krokového zvuku konštrukcie má vplyv kvalita jej prevedenia, povrchové úpravy, spôsob uloženia, kvalita stykov a náväzností na ostatné stavebné konštrukcie, nehomogenita materiálu, či existencia prípadných akustických mostov ako sú napríklad drážky, diery, prierazy, prestupy, výstuž, kotvy a pod.
Vzduchová nepriezvučnosť :

Pre potreby projektovania sa zvukoizolačné vlastnosti navrhovaných deliacich konštrukcií posudzujú podľa výsledkov laboratórnych meraní, pričom index stavebnej nepriezvučnosti R’w je možné získať odpočítaním korekcie k od laboratórnej hodnoty Rw, kde korekcia k je závislá od bočných ciest šírenia hluku. Výrobcami stavebných materiálov udávané hodnoty Rw stavebných konštrukcií sú hodnotami laboratórnymi a od skutočnej hodnoty R’w akú konštrukcia dosiahne na stavbe sa môžu líšiť až o 10 dB. Na výslednú nepriezvučnosť konštrukcie má vplyv kvalita jej prevedenia, povrchové úpravy, spôsob uloženia, kvalita stykov a náväzností na ostatné stavebné konštrukcie, nehomogenita materiálu, či existencia prípadných akustických mostov ako sú napríklad drážky, diery, prierazy, prestupy, výstuž, kotvy a pod.

Legislatívne požiadavky :

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku,
STN 73 05 32 Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a stav. konštrukcií

Category: Akustika

About the Author ()

Comments are closed.