Slnko a slnečné žiarenie

| April 15, 2013

slnkoSlnko a jeho žiarenie je nenahraditeľnou súčasťou nášho životného prostredia. Jeho účinky na človeka v uzavretom priestore sú známe, vedecky potvrdené a exaktne spracované do výpočtových metód a postupov určovania úrovne a kvality denného osvetlenia a miery preslnenia priestoru. Zároveň sú formulované hygienické požiadavky a kritéria. Bohužiaľ, v súčasnom stavebníctve a predovšetkým v bytovej výstavbe najmä vo veľkých mestských obytných celkov, je význam a potreba priameho slnečného žiarenia prehliadaný.

Slnko, slnečné žiarenie a ich význam je už od pradávna jedným zo základných faktorov, ktoré nielenže podmienili vznik života na tejto planéte, ale zároveň aj život ovplyvňujú a ďalej ho rozvíjajú. Keďže slnečné žiarenie predstavuje základný zdroj energie v atmosfére a na zemskom povrchu, je hybnou silou základnej a najdôležitejšej chemickej reakcie na Zemi – fotosyntézy, bez ktorej by nebol život a jeho kolobeh na Zemi možný.

Slnečné žiarenie je možné rozdeliť na dve časti a to na priame slnečné žiarenie a rozptýlené (difúzne). Priame slnečné žiarenie prichádza do oka pozorovateľa zo Slnka a vzhľadom k veľkej vzdialenosti Zeme od Slnka tvoria zväzok prakticky rovnobežných lúčov. Rozptýlené teda difúzne slnečné žiarenie vzniká následkom rozptylu priamych slnečných lúčov na molekulách plynných zložiek vzduchu, na kvapkách vody, ľadových kryštálikoch a rôznych aerosólových časticiach vyskytujúcich sa v zemskom ovzduší. Rozptýlené viditeľné slnečné žiarenie pozorujeme ako svetlo oblohy a keby ho nebolo, javila by sa obloha i počas dňa čierna s ostro žiariacim slnkom a hviezdami.

Z fyzikálneho hľadiska je slnečné žiarenie elektromagnetické vlnenie so spektrom vlnových dĺžok λ= 100 až 106nm, ktoré pred vstupom do zemskej atmosféry pripomína spektrum absolútne čierneho telesa s povrchovou teplotou cca 6000 K. čím je dĺžka elektromagnetických vĺn kratšia, tým väčšie množstvo energie, ktoré prenášajú.

spektrum slnecneho ziarenia

Slnečné spektrum sa obvykle delí na tri hlavné časti a podľa toho rozlišujeme :

  • Ultrafialové žiarenie  – vlnové dĺžky menšie ako 380 nm, 7%  toku slnečnej energie
  • Viditeľné slnečné žiarenie – vlnové dĺžky od 380 nm do 780 nm, 48% toku slnečnej energie
  • Infračervené slnečné žiarenie – vlnové dĺžky väčšie ako 780 nm, 45% toku slnečnej energie

 

Tags: , ,

Category: Svetlotechnika

About the Author ()

Comments are closed.