Doba dozvuku

| April 15, 2013

V uzavretom priestore človek nepočuje zvuk v jeho pôvodnej podobe. Zvukové vlny vychádzajúce od zdroja zvuku sa odrážajú od povrchov miestnosti. Ľudské ucho teda vníma rad zvukov z mnohých miest, pretože každé miesto odrazu sa stáva novým zdrojom zvuku, ktorého zvuková vlna prichádza k ľudskému uchu s meškaním oproti pôvodnému signálu (doznievanie). Vhodná doba doznievania, dozvuku, pre ten ktorý druh zvukového prejavu je jedným z predpokladov na zaistenie uspokojujúcich akustických podmienok uzavretého priestoru. Doba dozvuku je definovaná ako časový interval, počas ktorého ustálená hladina akustického tlaku v uzavretom priestore klesne po vypnutí zdroja zvuku o 60 dB.

Príliš dlhá doba dozvuku býva príčinou nezrozumiteľnosti, zmiešavania a splývania zvukov,   ozveny, skreslenia   hudobných   predstavení.   Príliš   krátky   dozvuk   zase spôsobuje nepriaznivé, tzv. suché vnímanie hudobného diela alebo pokles zrozumiteľnosti priamej (nereprodukovanej) reči vo veľkých priestoroch pre nedostatočnú počuteľnosť.

Požadovanú akustickosť je možné zabezpečiť už v štádiu návrhu priestorov. Pre hovorenú reč je potrebná kratšia doba dozvuku než pre hudbu. Názory pre optimálnu dobu dozvuku sú rôzne. Pre hudbu pomalšieho rytmu je možný dlhší dozvuk; naopak hudba rýchlejšia vyžaduje kratší dozvuk. Doba dozvuku je teda závislá na rozmeroch miestnosti, na celkovej pohltivosti zvuku miestnosti a na kmitočte.

V miestnostiach pod 17 m dĺžky, šírky alebo výšky nastáva dozvuk. Prečo 17 metrov? Náš mozog vníma zvukové vlny v malých časových úsekoch a pamätá si zvuk do 0,1sekundy. Ak odrazená zvuková vlna dosiahne ucho do 0,1 sec. pôvodného zvuku vnímajúcej osobe sa  javí zvuk ako predĺžený. Prijímanie násobných odrazov od stien a stropov do 0,1 sec. pôvodného zvuku spôsobuje dozvuk – predĺženie trvania zvuku. Pretože zvukové vlny sa pohybujú pri teplote miestnosti rýchlosťou 340m/ sec., trvá im približne 0,1 sec prejsť dráhu 17 metrov tam a späť spôsobujúc dozvuk zvuku.
dozvuk
Vo veľkých halách a posluchárňach vzniká odrazom zvuku ozvena, keď odrazená zvuková vlna dosiahne  ucho neskôr ako 0,1 sec. Vtedy dojem z prvého priameho zvukového  zdroja  našim  mozgom  zaniká  a   prevažuje  účinok  odrazeného  zvuku, vnímaný ako nový zvuk, nad priamym zdrojom pôvodneho zdroja zvuku.

Literatúra :

Halahya a kol. Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie. Alfa,
Bratislava, 1985

Tags: , ,

Category: Akustika

About the Author ()

Comments are closed.